ارتباط با ما

 

فهرست شماره های
داخلی پارک علم و فناوری استان قم

 ردیف

نام همکار

سمت

داخلی

حوزه ریاست

۱

آقای دکتر سید حسین اخوان علوی

رئیس

۱۰۰

۲

جناب آقای سید حامد محمود زاده

مسئول دفتر و مسوول دبیرخانه

۱۰۰

۳

جناب آقای مرتضی صدیقیان

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی، و امور بین الملل

۱۰۳

۴

جناب آقای روح‌­الله یارمحمدی

کارشناس روابط عمومی

۱۰۵

۵

جناب آقای محمد ولیا

برنامه، بودجه، و تحول اداری

۱۰۴

معاونت فناوری

۵

جناب آقای حمیدرضا فرج شوشتری­‌پور

معاون فناوری

۱۱۰

۶

جناب آقای حجت سالاری­‌پور

مدیر امور موسسات

۱۱۶

۷

جناب آقای مهدی حیدری

کارشناس جذب و پذیرش امور موسسات

۱۱۸

۸

جناب آقای محسن حاجی احمدی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۱۹

معاونت اداری،
مالی و پشتیبانی

 

۹

جناب آقای علیرضا معارفی

سرپرست معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی

۱۱۱

۱۰

جناب آقای رضا دوست­‌کافی

کارشناس مسئول امور اداری

۱۱۲

۱۱

جناب آقای محمدعلی جندقی

حسابدار

۱۱۳

۱۲

جناب آقای سید مهدی عارف

کارشناس امور عمرانی و خدمات عمومی

۱۱۴

مرکز رشد واحدهای
فناور

۱۳

جناب آقای حمزه مظفری

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

۱۱۵

۱۴

جناب آقای حسن محمدی

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور

۱۲۳

مرکز رشد علوم
انسانی و اسلامی

۱۵

جناب آقای حمیدرضا فرج شوشتری­‌پور

مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی

۱۲۰

۱۶

جناب آقای حسین حجتی

کارشناس جذب و پذیرش مرکز رشد علوم انسانی

۱۲۱

۱۷

جناب آقای محمدجواد پورکیالی

کارشناس ارتباطات و توانمند سازی مرکز رشد علوم انسانی

۱۲۲

۱۸

آقایان نجمی­‌زاده/باقرپور/بیات

نگهبانی

۱۲۴

۱۹

جناب آقای محمد مرادی­‌پور

خدمات

۱۰۸

۲۰

جناب آقای علی زالی

تاسیسات

۲۰۰