کمک هزینه خرید رایانه

این خدمت تنها به واحدهای فناور مراکز رشد و در مرحله رشد تعلق می‌گیرد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمت با آقایان حسن محمدی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور با شماره داخلی ۱۲۳ و محمدجواد پورکیالی کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی با شماره داخلی ۱۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 

حسن محمدیحسن محمدی
کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۲۳
محمدجواد پورکیالی
کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۲۲