ایده‌پردازی جشنواره ملی مهدویت


ایده‌پردازی جشنواره ملی مهدویت

ایده‌پرداز گرامی

رویداد ایده پردازی در حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق، با هدف کمک به بهبود و توسعه کمی و کیفی تولیدات و محصولات نوآورانه در زمینه تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار و توسعه گفتمان موعود باوری برگزار می‌شود.

این رویداد در محورهای زیر برگزار خواهد شد:

  • تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار
  • توسعه گفتمان موعود باوری

ایده‌های دریافتی توسط دبیرخانه بررسی و بهترین ایده‌ها با عنایت به دو شاخص نوآوری و قابلیت تجاری‌سازی توسط کمیته داوری انتخاب خواهند شد.