حمایت از خرید خدمات بازاریابی

این خدمت به کلیه واحدهای فناور عضو پارک تعلق می‌گیرد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمت با آقای مهدی حیدری کارشناس خدمات فنی و تخصصی پارک، آقای حسن محمدی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور، و آقای پورکیالی کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و هنر تماس حاصل فرمایید.

 

مهدی حیدری
کارشناس خدمات فنی و تخصصی پارک
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۱۸
حسن محمدیحسن محمدی
کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۲۳
محمدجواد پورکیالی
کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و هنر
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۲۲