دریافت اسناد

محصولات دانش بنیان

pdf-icon

دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان

pdf-icon

آئین نامه تشخیص شرکت های دانش بنیان

pdf-icon

آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

pdf-icon

آیین نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

pdf-icon

آئین نامه اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

pdf-icon

تسلیم اظهارنامه مالیاتی موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت

pdf-icon

 

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده ۸۰ برنامه پنجم

pdf-icon

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

pdf-icon

آیین نامه حمایت از حضور افراد و شرکت های دانش بنیان در فن بازار ها و نمایشگاههای بین المللی

pdf-icon

 

سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور

pdf-icon

 

قانون اهداف تشکیلات و وظایف وزارت علوم

pdf-icon

 

قانون برنامه پنجم توسعه

pdf-icon

 

قانون پارکها و مراکز رشد

pdf-icon

 

قانون ثبت اختراعات

pdf-icon

 

قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

pdf-icon

 

نقشه جامع علمی کشور

pdf-icon