شرح وظایف و اختیارات

شرح وظایف و اختیارات
اهم وظایف و اختیارات هیأت عبارتند از:
• نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی.
• نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات.
• تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی.
• تعیین اولویت استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوز های صادره از سوی هیأت امنا.
• تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی.
• بررسی ساختارسازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی.
• تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب.
• بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای بهسازی و توانمند سازی اعضاء.
• بررسی و تایید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهینامه های مربوط.
• بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی غیر هیأت علمی به هیأت امنا.
• بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا.
• بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در پارک و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن.
• بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول.
• بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط.
• بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد های جدید که از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات.
• تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تشکیلات حسب مورد.
• سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع گردد.
تبصره- هیأت اجرایی می تواند در موارد ضروری کارگروه هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم گیری را به آنها تفویض نماید