ردیفلوگونام شرکتمدیرعاملزمینه‌ی فعالیتعنوان محصولواحد مربوطهاطلاعات تماس
۱تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعیتحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعیدکتر محبعلیدارویی و آزمایشگاهیساخت كيت‌هاي آزمايشگاهيامور موسسات تلفن: 02532812767
ایمیل: info@qccl.ir
۲دارو و درمان سلفچگاندارو و درمان سلفچگانحجت‌اله ذبیحیدارویی و آزمایشگاهیتولید داروهای گیاهیامور موسسات تلفن: 1-66594390-021
ایمیل: info@darudarmanlabs.com