طرح و برنامه

کارگروه طرح و برنامه پارک علم و فناوری قم

توجه به جایگاه اندیشه و تدبّر عمیق در طراحی ساختار و فعالیت های سازمانی یک مجموعه از ملزمات موفقیت و پیشرفت آن مجموعه می باشد. فعالیت بر مبنای نقشه راه مدوّن و کارشناسی شده، هماهنگی بین اجزای مجموعه و سیاست گذاری متمرکز از اهداف ایجاد کارگروه طرح و برنامه پارک علم و فناوری قم می باشد. این کارگروه از ابتدای افتتاح این پارک در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ شروع به کار نمود و ابتدائاً اسناد اساسی و اولیه پارک علم و فناوری قم در جلسات متعدد این کارگروه با حضور کارشناسان خبره امر، تهیه و تدوین گردید. تدوین اسناد راهبردی، اتخاذ سیاست های جامع در حوزه مأموریت های پارک، تدوین بودجه تفصیلی و سایر طراحی های لازم در زمینه فناوری، اداری و مالی پارک علم و فناوری در جلسات این کارگروه صورت می گیرد. در ذیل مختصراً به اهداف، وظایف و ترکیب این کارگروه اشاره می گردد:

اهداف

تعریف و ایجاد چارچوبی هدفمند در تعاملات، فرایندها، برنامه ها و اسناد پارک علم و فناوری در جهت دستیابی به اهداف اسناد بالا دستی مجموعه،

تجمیع و تمرکز سیاست گذاری های پارک علم و فناوری قم ،

بکارگیری توان کارشناسی و تجارب سازمانی افراد ذیصلاح در تدوین و طراحی قالبهای و برنامه¬های سازمان،

 

وظایف

  • طراحی فرایندها در پارک علم و فناوری و مجموعه های تابعه به شرح ذیل:

الف- فرایند¬های توسعه فناوری (فرایند جذب و استقرار واحدها، فرایندهای ارزیابی نظارت بر واحدهای فناور و فرایند تعامل با واحدهای تحقیق و توسعه و …)

ب- فرایندهای تعامل اجزای مجموعه (فرایند تعامل پارک با مراکز رشد تابعه، ، فرایند تعامل و هماهنگی کارگروه¬های تعریف شده و …)

ج- فرایندهای سازمانی در حوزه اداری و مالی

  • تدوین اسناد اجرایی و مجموعه قوانین پارک علم و فناوری قم و مجموعه های تابعه این پارک

الف- آیین نامه، شیوه نامه، دستورالعمل ها در حوزه فناوری و پشتیبانی

ب- کاربرگها و فرمها

  • تهیه اسناد راهبردی و عملیاتی:

الف- تهیه برنامه کاری سالانه پارک علم و فناوری (برنامه توسعه سالانه)

ب- تهیه برنامه چشم انداز ۵ ساله پارک علم و فناوری قم (برنامه توسعه دراز مدت)

  • بازنگری در برنامه های توسعه پارک علم و فناوری جهت تطبیق با مصوبات جدید شورای پارک و دگرگونی شرایط مؤثر
  • تهیه برنامه بودجه سالانه پارک علم و فناوری قم مطابق با برنامه توسعه سالانه پارک
  • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد اجزای مجموعه مطابق با آیین نامه های مربوطه
  • تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تجمیع گزارشات و تهیه گزارش عملکرد سازمان در دوره های شش ماه و یکساله و ارائه تحلیل از علمکرد سازمان و تطبیق با برنامه توسعه و اسناد بالادستی

ترکیب کارگروه

الف- رئیس: رئیس پارک علم و فناوری .

ب- دبیر: مسئول دفتر طرح و برنامه پارک علم و فناوری قم.

ج- اعضای اصلی: مدیریت ها و معاونت های پارک علم و فناوری قم.

د- کارشناسان مدعو: این کارشناسان به انتخاب رئیس کارگروه از بین کارشناسان پارک علم و فناوری و کارشناسان خبره از خارج پارک علم و فناوری دعوت به همکاری می گردند.