پذیرش شرکت‌های دانش‌‎بنیان


کاربرگ الکترونیک معرفی طرح برای عضویت در پارک علم و فناوری استان قم

شرکت ها و موسسات به منظور عضویت در پارک علم و فناوری استان قم و مراکز رشد تابعه در ابتدا می بایست فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. پس از ارزیابی اولیه اطلاعات ارسال شده چنانچه طرح معرفی شده حائز شرایط اولیه عضویت باشد از طریق ایمیل برای مصاحبه حضوری از شرکت متقاضی دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که شرکت متمایل باشد اطلاعاتی مضاف بر این کاربرگ ارسال نماید می تواند پس از تکمیل و ارسال این فرم سایر موارد را به ایمیل qomstp.com@gmail.com ارسال نماید.

کاربرگ پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان

  • مشخصات فردی و سازمانی متقاضی عضویت