معرفی

در اجرای بند ۸ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی تشکیل می شود. هیات اجرایی منابع انسانی مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیأت امنا متکفل اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلاتی و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی و سایر امور محوله می باشد.
بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر گردید جهت اتخاذ وحدت رویه در مصوبات و سهولت برگزاری جلسات ، نشست های هیات اجرایی مناطق فناوری در دو دبیرخانه برگزار گردد.
بر اساس حکم مدیر کل برنامه ریزی امور فناوری و رییس کمیسیون دائمی هیأت های امناء مناطق شش گانه فناوری، از تاریخ ۳۱/۳/۹۴ پارک علم و فناوری استان قم به عنوان دبیرخانه مناطق یک، سه و پنج فناوری انتخاب گردید.