معرفی رییس


دکتر خیرالله رهسپار فرد

دکترای تخصصی در زمینه ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

– عضو هیئت علمی  دانشگاه قم