رویداد ملی ایده‌نشر (ثبت ایده)


ایده‌پرداز گرامی

رویداد “ایده نشر( ایده‌پردازی در حوزه صنعت نشر)”، با هدف کمک به بهبود و توسعه کمی و کیفی نوآوری و فناوری در صنعت نشر کشور برگزار می‌گردد.

صنعت نشر مانند هر صنعت دیگری به ایده های نوآورانه و مدل‌های جدیدی برای کسب‌وکار احتیاج دارد تا بتواند نقاط ‌ضعف‌ موجود را برطرف نماید.

این رویداد در محورهای زیر در صنعت نشر برگزار خواهد شد:

  • شکل و محتوا
  • مدیریت
  • تبلیغات و بازاریابی
  • شبکه توزیع
  • عرضه و نمایشگاه

ایده‌های دریافتی توسط دبیرخانه بررسی و بهترین ایده‌ها با عنایت به دو شاخص نوآوری و قابلیت تجاری‌سازی توسط کمیته داوری انتخاب خواهند شد.