نشست معرفی خدمات ارزیابی و عارضه یابی شرکت فناوری تکچی شرق