کاربرگ ثبت‌نام در کارگاه آموزشی تجاری‌سازی یافته‌های علوم انسانی