پارک علم و فناوری استان قم در یک نگاه

0 تعداد کل شرکت‌های تحت پوشش
0
شرکت‌های امور موسسات
0
شرکت‌های مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی
0 شرکت‌های مرکز رشد جامع

تعداد متقاضیان ورود به فرآیند پذیرش
سالتعداد
6 ماهه اول 9665
95163
94125
93122
9255
9170
تعداد متقاضیان پذیرش شده
سالتعداد
6 ماهه اول 9611
9528
9419
9337
9212
9131
تعداد هسته‌های مستقر
سالتعداد
6 ماهه اول 9612
9514
946
9323
9214
9116
تعداد شرکت‌های مستقر
سالتعداد
6 ماهه اول 9677
9572
9451
9339
9225
9114
تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم در واحدهای فناور (تمام وقت)
سالتعداد
6 ماهه اول 96419
95368
94339
93338
92199
91227
تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم در واحدهای فناور (پاره وقت)
سالتعداد
6 ماهه اول 96204
95244
94138
9390
9280
91103
تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم در شرکت های مستقر(تمام وقت/پاره وقت)
سالتعداد
6 ماهه اول 96623
95612
94477
93428
92279
91330
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه علوم پایه
سالتعداد
6 ماهه اول 963
953
943
932
92-
91-
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه علوم انسانی
سالتعداد
6 ماهه اول 96-
95-
942
932
921
91-
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فنی و مهندسی
سالتعداد
6 ماهه اول 9633
9524
9414
934
92-
91-
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان سایر حوزه‌ها
سالتعداد
6 ماهه اول 966
955
943
932
92-
91-
مجموع تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان
سالتعداد
6 ماهه اول 9625
9520
9422
9310
921
91-