فهرست شماره‌های داخلی پارک علم و فناوری استان قم


تلفن تماس: ۲۸ - ۳۲۸۱۲۱۲۵ (۰۲۵)
نمابر: ۳۲۸۱۲۱۲۹ (۰۲۵)
ردیفحوزهنام و نام خانوادگیسِمتداخلی
۱ - دفتر ریاست و دبیرخانه - ۳۲۲۲۰۱۰۰
۲ دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل مرتضی صدیقیان رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی، و امور بین‌الملل ۳۲۲۲۰۱۰۳
۳ دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل روح‌الله یارمحمدی کارشناس روابط عمومی ۳۲۲۲۰۱۰۴
۴ فناوری محمد ولیا بیدگلی مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی ۳۲۲۲۰۱۲۰
۵ فناوری حجت سالاری­‌پور مدیر امور موسسات و بازاریابی ۳۲۲۲۰۱۱۶
۶ فناوری مهدی حیدری کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور ۳۲۲۲۰۱۱۹
۷ فناوری سید احمد فاطمی کارشناس تجاری‌سازی امور موسسات ۳۲۲۲۰۱۱۷
۸ دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل محسن حاجی احمدی مسئول دفتر ۳۲۲۲۰۱۰۰
۹ اداری، مالی و پشتیبانی محمدرضا دوست­‌کافی مدیر ۳۲۲۲۰۱۱۱
۱۰ اداری، مالی و پشتیبانی محمدعلی جندقی حسابدار ۳۲۲۲۰۱۱۳
۱۱ اداری، مالی و پشتیبانی سید مهدی عارف رییس اداره امور عمرانی ۳۲۲۲۰۱۱۴
۱۲ فناوری حمزه مظفری مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ۳۲۲۲۰۱۲۲
۱۳ فناوری حسن محمدی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور ۳۲۲۲۰۱۲۳
۱۴ - حمیدرضا فرج شوشتری­‌پور - ۳۲۲۲۰۱۱۰
۱۵ فناوری حسین حجتی کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی ۳۲۲۲۰۱۲۱
۱۶ فناوری محمدجواد پورکیالی کارشناس مسئول مدیریت امور موسسات و بازاریابی ۳۲۲۲۰۱۱۸
۱۷ حراست هادی نجمی‌زاده کارشناس ۳۲۲۲۰۱۰۵
۱۸ حراست نگهبانی نگهبان ۳۲۲۲۰۱۲۴