عضویت


کاربرگ الکترونیک عضویت در پارک علم و فناوری استان قم

صاحبان ایده، مدیران عامل شرکت‌ها و موسسات به منظور عضویت در پارک علم و فناوری استان قم و مراکز رشد تابعه در ابتدا می‌بایست فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال کنند. پس از ارزیابی اولیه اطلاعات ارسال شده چنانچه طرح معرفی شده حائز شرایط اولیه عضویت باشد از طریق ایمیل برای مصاحبه حضوری از شرکت متقاضی دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که شرکت متمایل به ارائه اطلاعات تکمیلی مضاف بر این کاربرگ باشد پس از تکمیل و ارسال این فرم می‌تواند سایر موارد را به ایمیل qomstp.com@gmail.com ارسال کند.

مرحله 1 از 4 - مشخصات ایده/ طرح محوری/ محصول (کالا یا خدمت)

25%