معرفی رییس


باسمه تعالی

دکتر سید حسین اخوان‌ علوی

– دکتری مدیریت سیاست‌گذاری از دانشگاه تهران

– عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران