رویداد رفع نیازهای فناورانه صنایع شیمیایی – طرح فناورانه