نشست هم اندیشی مدیران مراکز رشد علوم انسانی و فناوری‎های نرم کشور برگزار شد

z124
دومین نشست هم اندیشی مدیران مراکز رشد علوم انسانی و فناوری‎های نرم کشور به میزبانی مرکز رشذ علوم انسانی پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد.
در این نشست دو روزه که همزمان با نمایشگاه فناوری‎های نرم و در پارک علم و فناوری استان برگزار شد موضوعاتی چون شبکه سازی مراکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم کشور، ایجاد صندوق خطرپذیر(vc) ویژه طرح های حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم، تعریف شاخص های نوآوری در طرح های علوم انسانی و… مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، در پایان این نشست مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری استان قم به مدت یک سال به عنوان دبیرخانه شبکه مراکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم کشور انتخاب شد.