برگزاری نهمین نشست هم اندیشی مدیران واحدهای فناور مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان قم


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، نهمین نشست هم اندیشی مدیران واحدهای فناور مرکز رشد جامع با محوریت طرح مسائل و پیگیری مطالبات و تبیین آیین نامه اجرایی خدماتی برگزار شد.
بنابراین گزارش، در این نشست که با حضور ۲۲ واحد فناور مرکز رشد جامع برگزار شد، رئیس پارک علم و فناوری استان قم در با طرح سرگذشت پیگیری ها و روال دریافت سایت ۲۰ هکتاری و تملک خانه های سازمانی اطراف این پارک گفت: طی دو سال گذشته از هیچ تلاش و پیگیری برای تملک خانه های سازمانی اطراف ساختمان های موجود پارک فروگذار نکرده ایم.
سید حسین اخوان علوی بر هم افزایی و همکاری واحدهای فناور برای رشد و توسعه ایده ها و فعالیت های محوری تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های پارک برای برخورداری واحدهای فناور از خدمات این مجموعه، طراحی و ایجاد مراکز کارگاهی و آزمایشگاهی در قالب هایی مانند معرفی به سازمان های مرتبط خواهد بود.
در این نشست، آیین نامه اجرایی اعطای حمایت های خدماتی به هسته ها و واحدهای فناور توسط مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور تشریح شد.
شایان ذکر است در این نشست صمیمانه، ضمن اینکه برخی از واحدهای فناور نسبت به معرفی خود اقدام کرده و برخی دیگر از واحدها درخواست ها و نیازهای اساسی خود را مطرح کردند.