کلیپ نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قم – آذرماه ۱۳۹۷